Bibliografia bàsica
Llistat bibliogràfic sobre el tema
Bibliografia específica
Propostes bibliogràfiques.